whatsapp
Hakkımda
Op. Dr. Serkan Dinar
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler: 1- S. Dinar. “Standart yanık modeli için yeni bir materyal : Allevyn Adhesive “Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi ;cilt 117-2- Şubat 2006S.717-718 2- Şen C., Karacalar A., Ağır H, Dinar S., Işıl E., İşcen D. “ Yanık kontraktürlerini tedavi etmek için basit ve etkili bir prosedür: Kesi serbest bırakma ve quadra Z tekniği“ Burns 2006 Kasım:22 3-Dinar S, Agir H, Şen C, Ünal C, Dalcık H. Yanık skar dokusu altına implante edilen gözenekli polietilen bloklarda hiperbarik oksijen tedavisinin fibrovasküler büyüme üzerine etkileri: Deneysel bir çalışma.Yanıklar. 2007 24 Eylül
DAHA FAZLA

  Bizimle İletişime Geçin!

  Videolar
  Son Yazılar

  Gastric bypass ile konforla ve güvenle kilo verebilirsiniz. Retouch Body uzman ekibi ile süreci deneyimleyin!
  .
  With gastric bypass, you can lose weight comfortably and safely. Experience the process with the Retouch Body expert team!
  .
  Avec le pontage gastrique, vous pouvez perdre du poids confortablement et en toute sécurité. Découvrez le processus avec l'équipe d'experts Retouch Body!
  .
  مع تحويل مسار المعدة ، يمكنك إنقاص الوزن بشكل مريح وآمن. جرب العملية
  !Body Retouchمع فريق خبراء
  ...

  Gıdı liposuction uygulaması ile çene ve boyun hattı arasındaki çizgi belirginleştirilir ve daha karakteristik bir görünüm elde edilir. Detaylı bilgi almak ve randevu oluşturmak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.
  .
  With the chin liposuction application, the line between the chin and neck line is clarified and a more characteristic appearance is obtained. You can contact us for detailed information and to make an appointment.
  .
  Avec l'application de liposuccion du menton, la ligne entre le menton
  et le cou est clarifiée et un aspect plus caractéristique est obtenu. Vous pouvez nous contacter pour des informations détaillées et pour prendre rendez-vous.
  .
  مع تطبيق شفط دهون الذقن ، يتم توضيح الخط الفاصل بين خط الذقن والرقبة والحصول على
  مظهر أكثر تمي ًزا. يمكنك االتصال بنا للحصول على معلومات مفصلة وتحديد موعد
  ...

  Yüz germe işlemlere ihtiyaç özellikle 50 yaş ve üstü insanlar tarafından daha yoğun şekilde tercih edilmektedir. Kaş çevresindeki kırışıklıklar, göz altı halkaları ve sarkmalar, çökmüş elmacık kemikleri, boyun sarkması ve çevresi her biri ayrı ayrı ele alınarak yüz germe işlemi ile daha dinamik ve genç görünüme kavuşturulur.
  .
  The need for facelift procedures is preferred more intensely, especially by people aged 50 and over. Wrinkles around the eyebrows, under-eye circles and sagging, sunken cheekbones, neck sagging and its circumference are handled separately and a more dynamic and youthful appearance is achieved with face lift.
  .
  Le besoin de procédures de lifting est préféré plus intensément, en particulier par les personnes âgées de 50 ans et plus. Les rides autour des sourcils, les cernes et l'affaissement, les pommettes enfoncées, l'affaissement du cou et sa circonférence sont traités séparément et une apparence plus dynamique et plus jeune est obtenue avec le lifting.
  .
  ً من قبل األشخاص الذين تبلغ أعمارهم
  تُفضل الحاجة إلى إجراءات شد الوجه بشكل أكبر ، خاصة 50 عا ًما
  وأكثر. يتم التعامل مع التجاعيد حول الحاجبين والهاالت تحت العين والترهل وعظام الخد الغارقة وترهل
  الرقبة ومحيطها بشكل منفصل ويتم تحقيق مظهر أكثر ديناميكية وشبابًا مع شد الوجه.
  ...

  Elmacık kemikleri şekillendirilir, hacim kazandırılır ve yüzünüz daha genç ve dinamik bir görünüme kavuşturulur Elmacık dolgusu ile ilgili detaylı bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.
  .
  Cheekbones are shaped, volume is gained and your face is given a younger and more dynamic look. You can contact us for detailed information about cheek filling.
  .
  Les pommettes sont galbées, le volume est gagné et votre visage est plus jeune et plus dynamique.Vous pouvez nous contacter pour des informations détaillées sur le remplissage
  des joues.
  .
  تتشكل عظام الخد ويكتسب الحجم ويعطي وجهك مظهًرا أكثر شبابًا وديناميكية يمكنك
  االتصال بنا للحصول على معلومات مفصلة حول حشو الخد.
  ...

  Vücut şekillendirme estetiği ile idealinizdeki vücut formuna kavuşmanın tam zamanı! Retouch Body Clinic uzman ekibinin estetik dokunuşları ile yazı fit bir vücut ile karşılamayın!
  .
  It's time to achieve your ideal body form with body shaping aesthetics! Do not meet the summer with a fit body with the aesthetic touches of the Retouch Body Clinic expert team!
  .
  Il est temps d'atteindre votre silhouette idéale avec une esthétique de mise en forme du corps ! Ne rencontrez pas l'été avec un corps en forme avec les touches esthétiques de l'équipe d'experts Retouch Body Clinic!
  .
  حان الوقت لتحقيق الشكل المثالي لجسمك من خالل جماليات تشكيل الجسم! ال
  Body Retouchتقابل الصيف بجسم الئق بلمسات جمالية لفريق خبراء
  Clinic
  ...

  Meme büyütme estetiği ile doğal veya genetik faktörlere bağlı olarak küçük olan göğüs dokusu vücut formuna uygun olarak şekillendirilir. Daha dolgun göğüs formuna kavuşmak için hemen bizimle iletişime geçin !
  .
  With breast augmentation aesthetics, the small breast tissue due to natural or genetic factors is shaped in accordance with the body form. Contact us now to get a fuller breast form!
  .
  Avec l'esthétique de l'augmentation mammaire, le petit tissu mammaire dû à des facteurs naturels ou génétiques est façonné en fonction de la forme du corps.Contactez-nous maintenant pour obtenir une prothèse mammaire plus complète !
  .
  مع عمليات تجميل تكبير الثدي ، يتم تشكيل أنسجة الثدي الصغيرة بسبب عوامل طبيعية أو
  وراثية وفقً . اتصل بنا اآلن للحصول على شكل ثدي أكمل!
  ...

  Her hastanın ihtiyacı ve beklentisi farklı olduğundan dolayı annelik estetiği bireylerin ihtiyaçları ve istekleri doğrultusunda planlanır. Genellikle karın germe, meme dikleştirme, yağ aldırma gibi işlemler annelik estetiği ile yapılmaktadır ve böylece daha estetik ve şekilli bir görünüm elde edilir.
  .
  Since the needs and expectations of each patient are different, maternit aesthetics is planned in line with the needs and wishes of the individuals. Generally, procedures such as tummy tuck, breast lift, and fat removal are performed with maternity aesthetics, and thus a more aesthetic and shaped appearance is obtained.
  .
  Les besoins et les attentes de chaque patient étant différents, l'esthétique de la maternité est planifiée en fonction des besoins et des souhaits des individus. Généralement, les procédures telles que l'abdominoplastie, le lifting des seins et l'élimination des graisses sont effectuées avec l'esthétique de la maternité, et ainsi une apparence plus esthétique et en forme est obtenue.
  .
  نظ ًرا الختالف احتياجات وتوقعات كل مريض ، يتم تخطيط جماليات األمومة بما يتماشى مع احتياجات
  ورغبات األفراد. بشكل عام ، يتم إجراء عمليات مثل شد البطن ورفع الثدي وإزالة الدهون مع جماليات
  األمومة ، وبالتالي يتم الحصول على مظهر أكثر جمالية وشكل
  ...

  Vaser liposuction uygulaması ile bölgesel ve inatçı yağlara veda ederken kıvrımlı hatlara sahip olmanın keyfini çıkartın !
  .
  Enjoy having curved lines while saying goodbye to regional and stubborn fats with Vaser liposuction application!
  .
  Profitez d'avoir des lignes courbes tout en disant adieu aux graisses régionales et tenaces avec l'application de liposuccion
  Vaser !
  .
  استمتع بخطوط منحنية ودا ًعا للدهون اإلقليمية والعنيدة باستخدام تطبيق شفط الدهون
  بالفيزر
  ...

  Daha fit görünmenin adresi Reotuch Body Clinic’e bekleriz. İdealinizdeki vücut formuna kavuşmak çok kolay ! Bizimle iletişime geçerek detaylı bilgi ve randevu alabilirsiniz 😊
  .
  We are waiting for you at Retouch Body Clinic, the address of looking fitter. It is very easy to achieve your ideal body form! You can get detailed information and appointment by contacting us. 😊
  .
  Nous vous attendons à Retouch Body Clinic, l'adresse du look fitter. Il est très facile d'atteindre votre silhouette idéale ! Vous pouvez obtenir des informations détaillées et un rendez-vous en nous contactant. 😊
  .
  ، عنوان المظهر األكثر لياقة. من السهل ج ًدا Clinic Body Retouchحن في انتظارك في
  تحقيق شكل جسمك المثالي! يمكنك الحصول على معلومات مفصلة وتحديد موعد عن طريق
  😊االتصال بنا.
  ...

  Jinekomasti ameliyatı genel anestezi veya lokal anestezi altında yapılabilmektedir. Operasyon sonrasında tedavi edilen bölgede ödem ve şişlik oluşabilmektedir.
  .
  Gynecomastia surgery can be performed under general anesthesia or local anesthesia. After the operation, edema and swelling may occur in the treated area.
  .
  La chirurgie de la gynécomastie peut être réalisée sous anesthésie générale ou sous anesthésie locale. Après l'opération, un œdème et un gonflement peuvent survenir dans la zone traitée.
  .
  يمكن إجراء جراحة التثدي تحت التخدير العام أو التخدير الموضعي. بعد العملية ، قد تحدث
  وذمة وانتفاخ في المنطقة المعالجة.
  ...

  Meme estetiği sonrasında en az bir ay süreyle memede şişlik, ödem ve hafif ağrı görülebilmektedir. İyileşme süreci herkeste farklılık gösterir ancak göğüslerin formunun son şeklini alması en fazla iki ayı bulmaktadır.
  .
  Swelling, edema and mild pain may be seen in the breast for at least one month after breast aesthetics. The healing process differs for everyone, but it takes a maximum of two months for the breasts to take their final shape.
  .
  Un gonflement, un œdème et une légère douleur peuvent être observés dans le sein pendant au moins un mois après l'esthétique mammaire. Le processus de cicatrisation diffère pour
  chacun, mais il faut au maximum deux mois pour que les seins
  prennent leur forme définitive.
  .
  قد يظهر تورم ووذمة وألم خفيف في الثدي لمدة شهر على األقل بعد عمليات تجميل الثدي.
  تختلف عملية الشفاء من شخص آلخر ، ولكن يستغرق األمر شهرين كحد أقصى حتى يأخذ
  الثدي شكله النهائي
  ...

  Hastamıza meme dikleştirme, meme protezi ve karın germe estetiği uygulanmıştır. Kombine ameliyatlar ile idealinizdeki vücut formuna kavuşmanın tadını çıkartın. Daha estetik ve kıvrımlı hatlara sahip olmak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.
  .
  Our patient underwent breast lift, breast prosthesis and tummy tuck aesthetics. Enjoy your ideal body form with combined surgeries. You can contact us to have more aesthetic and curved lines.
  .
  Notre patiente a subi un lifting mammaire, une prothèse mammaire et une abdominoplastie esthétique. Profitez de votre silhouette idéale avec des chirurgies combinées. Vous pouvez nous contacter pour avoir des lignes plus esthétiques et courbes.
  .
  خضعت مريضتنا لعملية شد الثدي وتجميل الثدي وشد البطن. استمتع بشكل جسمك المثالي مع العمليات الجراحية المشتركة. يمكنك الاتصال بنا للحصول على المزيد من الخطوط المنحنية والجمالية.
  ...

  Her insanın yüz şekli ve yüz özellikleri farklıdır ve aynı değildir. Bu yüzden burun estetiği yüz şekline ve özelliklerine uygun şekilde kişinin ihtiyaçları ve beklentileri doğrultusunda yeniden şekillendirilir.
  .
  Every person's face shape and facial features are different and not the same. Therefore, rhinoplasty is reshaped in line with the needs and expectations of the person in accordance with the face shape and characteristics.
  .
  La forme du visage et les traits du visage de chaque personne sont différents et différents. Par conséquent, la rhinoplastie est remodelée en fonction des besoins et des attentes de la personne en fonction de la forme et des caractéristiques du visage.
  .
  يختلف شكل وجه كل شخص ومالمح وجهه وليست متشابهة. لذلك ، يتم إعادة تشكيل
  ا لشكل وخصائص
  عملية تجميل األنف بما يتماشى مع احتياجات وتوقعات الشخص وفقً
  الوجه.
  ...

  Karın germe estetiği genel anestezi altında yapılır ve yaklaşık 4 ile 6 saat sürmektedir. Karın bölgesindeki fazlalık uygun ekipman ile alınır ve göbek deliği yeniden şekillendirilir ve daha formda ve fit bir görünüm elde edilir.
  .
  Abdominoplasty is performed under general anesthesia and takes
  about 4 to 6 hours. The excess in the abdomen is removed with the appropriate equipment, and the belly button is reshaped and a more fit and fit appearance is obtained.
  .
  L'abdominoplastie est réalisée sous anesthésie générale et dure environ 4 à 6 heures. L'excès dans l'abdomen est enlevé avec l'équipement approprié, et le nombril est remodelé et une apparence plus en forme et en forme est obtenue.
  .
  يتم إجراء عملية شد البطن تحت التخدير العام وتستغرق حوالي 4 إلى 6 ساعات. تتم إزالة
  الفائض في البطن بالمعدات المناسبة ، وإعادة تشكيل السرة والحصول على مظهر أكثر
  مالءمة ومالءمة.
  ...

  Meme büyütme estetiği ile vücut formunuz ile orantılı göğüs formuna kavuşmaya hazır mısınız ?Değişimin doğru adresi Retouch Body Clinic’e bekleriz.
  .
  Are you ready to achieve a breast form proportional to your body form with breast augmentation aesthetics? We are waiting for you at Retouch Body Clinic, the right address for change.
  .
  Êtes-vous prête à obtenir une prothèse mammaire proportionnelle à votre morphologie avec l'esthétique de l'augmentation mammaire, nous vous attendons chez Retouch Body Clinic, la bonne adresse pour changer.
  .
  هل أن ِت مستعدة للحصول على شكل ثدي يتناسب مع شكل جسمك من خالل عمليات
  ، العنوان الصحيح Clinic Body Retouchتكبير الثدي ، نحن في انتظارك في
  للتغيير.
  ...

  Dudak dolgusu ile ince dudak yapınıza veda edebilir ve istediğiniz dolgunlukta dudaklara sahip olabilirsiniz.
  .
  With lip augmentation, you can say goodbye to your thin lip
  structure and have the lips you want.
  .
  Avec l'augmentation des lèvres, vous pouvez dire adieu à la
  structure de vos lèvres fines et avoir les lèvres que vous voulez.
  .
  مع تكبير الشفاه ، يمكنك أن تقول ودا ًعا لشفتك الرقيقة والحصول على الشفاه التي تريدها.
  ...

  Karın germe estetiği ile ilgili detaylı bilgi ve randevu almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.
  .
  You can contact us for detailed information about tummy tuck aesthetics and to make an appointment.
  .
  Vous pouvez nous contacter pour des informations détaillées sur l'esthétique de la plastie abdominale et pour prendre rendez-vous.
  .
  يمكنك االتصال بنا للحصول على معلومات مفصلة حول عمليات شد البطن وتحديد موعد.
  ...

  Daha canlı ve dinamik bakışlara kavuşmanın zamanı gelmedi mi ? Retouch Body Clinic ile gençleşmenin tadını çıkartın 😊
  .
  Isn't it time to get more lively and dynamic looks? Enjoy rejuvenation with Retouch Body Clinic. 😊
  .
  N'est-il pas temps d'avoir des looks plus vifs et dynamiques ? Profitez d'un rajeunissement avec Retouch Body Clinic. 😊
  .
  Body Retouchألم يحن الوقت للحصول على مظهر أكثر حيوية وحيوية؟ استمتع بالتجدد مع
  Clinic.😊
  ...

  Kepçe kulak ameliyatı ile kıkırdakların gevşek olmasına bağlı ya da yetersiz kulak kıvrımlarına bağlı oluşan şekil bozuklukları giderilebilmektedir. Detaylı bilgi ve randevu oluşturmak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.
  .
  With prominent ear surgery, deformities due to loose cartilage or insufficient ear folds can be eliminated. You can contact us for detailed information and to make an appointment.
  .
  Avec une chirurgie de l'oreille proéminente, les déformations dues à des cartilages lâches ou à des plis d'oreille insuffisants peuvent être éliminées. Vous pouvez nous contacter pour des informations détaillées et pour prendre rendez-vous.
  .
  في جراحة األذن البارزة ، يمكن التخلص من التشوهات الناتجة عن ارتخاء الغضاريف أو عدم
  كفاية طيات األذن. يمكنك االتصال بنا للحصول على معلومات مفصلة وتحديد موعد.
  ...

  Gıdı liposuction ile daha belirgin çene hatlarına sahip olmaya hazır mısınız ?
  .
  Are you ready to have more prominent jaw lines with double-chin liposuction?
  .
  Êtes-vous prêt à avoir des lignes de mâchoire plus proéminentes
  avec la liposuccion du double menton ?
  .
  هل أنت مستعد للحصول على خطوط فك أكثر برو ًزا مع شفط الدهون من الذقن المزدوجة؟
  ...